فلدسپات ، فلدسپاتها مهمترین کانیهای سنگی آذرین بشمار می آیند .

این محصول به سه گروه کلسیت،پتاسیک و سدیک تقسیم بندی می شوند .

فلدسپات نوع کلسیت است و آلبیت به فرمول ) شیمیایی،CaAI2SI2O8 آنورتیت به فرمول شیمیایی(

فلدسپات نوع سدیک و پتاسیم است .NaAISi3O8(

چند ریختیهای پتاسیم فلدسپات عبارتند از : سانیدین،ارتو کلاز،میکروکلین و آدولاریا . آنورتیت و آلبیت به این

امتیاز که می توانند جانشین شوند و در ساختمان کانی پلاژیوکلاز شرکت می کنند،

میان فلدسپات سدیم(آلبیت) و فلدسپات پتاسیم،جا نشینی محدودی وجود دارد و فلدسپاتهای این سری به

انواع آلکانی فلدسپاتها شهرت دارند .

ساختار این نوع سیلیس همانند ساختار چند ریختیهای گونا گون4sio و همچنین 4Alo تشکیل شده است . ساختار فلدسپاتها

را می توان حالت پرشده ساختارهای 2sioاز راه ورودAl به شبکه چهار وجهی و همزمان با آن جایگزینی Na+ (یاK+ يا2ca+) درحفره های

موجود فرض کرد . هنگامی که فقط یک4si+ به وسیله3lA+ جانشین میشود ساختار می تواند با ورود یک K+ یا یک aN+ خنثی شود .

به همین ترتیب وقتی 4si+توسط 3lA+جانشین می شود ، بار الکترواستاتیکی شبکه می تواند توسط یک کاتیون

دو ظرفیتی مانند2aC+ موازنه شود . اینکه یک فلدسپات دمای بالای اولیه خاصی ، ساختار دمای بالای(بی نظم)

خود را حفظ کرده یا(در اثر سرد شدن) به ساختار دمای پایینتر(منظم تر) تبدیل می شود ، تا حد زیادی

تحت تاثیر آهنگ سرد شدن فرآیند است.

میکرو کلین در واقع مشخصه سنگهای عمیق و پگماتیتها،ارتوکلاز مشخصه سنگهای نفوذی شکل یافته در

دماه های حد واسط و ساندین مشخصه گدازه ای خروجی دما بالاست .

ساختار عمومی اعضا سری پلاژیوکلاز بسیار شبیه میکروکلین است .

فلدسپات
5/5 - (16 امتیاز)